Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IOSU EVENTS 

Definities 

 1.  

IOSU EVENTS: IOSU EVENTS, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 76253589.

    2.  

Klant: degene met wie IOSU EVENTS een overeenkomst is aangegaan.

   3.  

Partijen: IOSU EVENTS en klant samen. 

 1.  

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1.  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten  en leveringen van diensten of producten door of namens IOSU EVENTS. 

 1.  

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 3.  

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van  derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes 

 1.  

Aanbiedingen en offertes van IOSU EVENTS zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 2.  

Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte  staat vermeld.  

 1.  

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 4.  

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn  overeengekomen. 

Aanvaarding  

 1.  

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt IOSU EVENTS zich het recht voor de offerte of  het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige  rechten kan ontlenen.  

 1.  

Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt IOSU EVENTS slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of  elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen 

 1.  

Alle prijzen die IOSU EVENTS hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders  overeengekomen. 

 1.  

Alle prijzen op die IOSU EVENTS hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins  kenbaar zijn gemaakt, kan IOSU EVENTS te allen tijde wijzigen.  

 1.  

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die IOSU EVENTS niet kon voorzien ten tijde  van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot  prijsverhogingen. 

 1.  

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in  lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 1.  

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door IOSU EVENTS vastgesteld op grond van de werkelijk  bestede uren. 

 1.  

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van IOSU EVENTS, geldend voor de periode waarin  hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

 1.  

Indien partijen voor een dienstverlening door IOSU EVENTS een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een  richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn  overeengekomen. 

 1.  

IOSU EVENTS is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

 1.  

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient IOSU EVENTS de klant tijdig te laten weten waarom  een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 1.  

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

 1.  

IOSU EVENTS heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 1.  

IOSU EVENTS heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

 1.  

Voorafgaand aan de ingang ervan zal IOSU EVENTS prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 13.  

De consument heeft het recht om de overeenkomst met IOSU EVENTS op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met  de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn 

 1.  

IOSU EVENTS mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag  verlangen.  

 1.  

De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan. 3.  

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in  verzuim en in gebreke is, zonder dat IOSU EVENTS de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te  stellen.  

 1.  

IOSU EVENTS behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan  wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1.  

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is IOSU EVENTS gerechtigd de wettelijke rente van  2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in  rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele  maand wordt gerekend. 

 1.  

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding  verschuldigd aan IOSU EVENTS.  

 1.  

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  4.  

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag IOSU EVENTS zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn  betalingsverplichting heeft voldaan.  

 1.  

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen  van IOSU EVENTS op de klant onmiddellijk opeisbaar.  

 1.  

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door IOSU EVENTS, dan is hij nog  steeds verplicht de afgesproken prijs aan IOSU EVENTS te betalen.  

Recht van reclame 

 1.  

Zodra de klant in verzuim is, is IOSU EVENTS gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de  onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

 1.  

IOSU EVENTS roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 3.  

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan IOSU EVENTS, tenzij partijen hierover andere afspraken  maken.  

 1.  

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht 

 1.  

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden  op voorwaarde dat: 

het product niet is gebruikt 

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is 

het product geen los tijdschrift of losse krant is 

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft 

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

 1.  

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

 1.  

zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen 

zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen 

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

 1.  

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@dejacuzziking.nl, indien gewenst  met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van IOSU EVENTS, Www.dejacuzziking.nl, kan worden  gedownload. 

 1.  

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te  retourneren aan IOSU EVENTS, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Vergoeding van bezorgkosten  

 1.  

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige  bestelling aan IOSU EVENTS heeft geretourneerd, dan zal IOSU EVENTS eventuele door de consument betaalde  verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument  terugbetalen.  

 1.  

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van IOSU EVENTS voor zover de volledige bestelling wordt  geretourneerd. 

Vergoeding retourkosten  

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan  komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.  

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze  overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht  

 1.  

IOSU EVENTS kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,  totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van IOSU EVENTS heeft voldaan, tenzij de klant voor  die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.  

 1.  

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd  is aan IOSU EVENTS. 

 1.  

IOSU EVENTS is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het  gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan IOSU EVENTS te  verrekenen met een vordering op IOSU EVENTS.  

Eigendomsvoorbehoud 

 1.  

IOSU EVENTS blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn  betalingsverplichtingen ten aanzien van IOSU EVENTS op grond van wat voor met IOSU EVENTS gesloten  overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 2.  

Tot die tijd kan IOSU EVENTS zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  3.  

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden  of anderszins bezwaren.  

 1.  

Indien IOSU EVENTS een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft  IOSU EVENTS het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering 

 1.  

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

 1.  

Levering vindt plaats bij IOSU EVENTS, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

 1.  

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.  4.  

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft IOSU EVENTS het recht om zijn 

 1.  

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft IOSU EVENTS het recht om zijn  verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.  

 1.  

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan  IOSU EVENTS kan tegenwerpen. 

Levertijd 

 1.  

De door IOSU EVENTS opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen  recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2.  

De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan IOSU EVENTS door IOSU  EVENTS schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant. 

 1.  

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om  de overeenkomst te ontbinden, tenzij IOSU EVENTS niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand  kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan  plaatsvinden. 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Verpakking en verzending 

 1.  

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in  ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan  IOSU EVENTS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 1.  

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan  producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan IOSU EVENTS, bij gebreke waarvan IOSU  EVENTS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering 

 1.  

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,  ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van IOSU EVENTS die bij de klant aanwezig zijn 

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

 1.  

De klant geeft op eerste verzoek van IOSU EVENTS de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Bewaring 

 1.  

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een  eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

 1.  

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening  van de klant. 

Montage/Installatie 

Hoewel IOSU EVENTS zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren,  draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. 

Garantie 

 1.  

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor IOSU  EVENTS enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.  

 1.  

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) 

 1.  

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)  fabricage, constructie of materiaal.  

 1.  

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de  oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

 1.  

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen  partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de  macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

Uitvoering van de overeenkomst 

 1.  

IOSU EVENTS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed  vakmanschap uit.  

 1.  

IOSU EVENTS heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 3.  

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het  eventueel afgesproken voorschot door de klant.  

 1.  

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat IOSU EVENTS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de  overeenkomst. 

 1.  

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat IOSU EVENTS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant  

 1.  

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de  overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan IOSU EVENTS. 2.  

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet  anders voortvloeit.  

 1.  

Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert IOSU EVENTS de betreffende bescheiden.  4.  

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door IOSU EVENTS redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens  of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit  voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart IOSU EVENTS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door IOSU EVENTS  geleverde producten en/of diensten.  

Klachten 

 1.  

De klant dient een door IOSU EVENTS geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op  eventuele tekortkomingen. 

 1.  

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst  mocht verwachten, dan dient de klant IOSU EVENTS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1  maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  

 1.  

Consumenten dienen IOSU EVENTS uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op  de hoogte te stellen. 

 1.  

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat IOSU EVENTS in  staat is hierop adequaat te reageren.  

 1.  

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 6.  

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat IOSU  EVENTS gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1.  

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan IOSU EVENTS. 

 1.  

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling IOSU EVENTS ook daadwerkelijk (tijdig)  bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als IOSU EVENTS een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor  de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan IOSU EVENTS verschuldigd zijn.  

Aansprakelijkheid IOSU EVENTS 

 1.  

IOSU EVENTS is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is  veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

 1.  

Indien IOSU EVENTS aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

 1.  

IOSU EVENTS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen of schade aan derden. 

 1.  

Indien IOSU EVENTS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 1.  

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van IOSU EVENTS vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis  waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89  van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1.  

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer IOSU EVENTS toerekenbaar tekortschiet in de  nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de  ontbinding niet rechtvaardigt.  

 1.  

Is de nakoming van de verplichtingen door IOSU EVENTS niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding  pas plaatsvinden nadat IOSU EVENTS in verzuim is.  

 1.  

IOSU EVENTS heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de  overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien IOSU EVENTS kennis heeft genomen van  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen  nakomen.  

Overmacht 

 1.  

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van IOSU EVENTS in  de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan IOSU EVENTS kan worden toegerekend in een  van de wil van IOSU EVENTS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien  van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk heid niet van IOSU EVENTS kan worden verlangd.  

 1.  

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en  werkonderbrekingen.  

 1.  

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor IOSU EVENTS 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan  nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat IOSU EVENTS er weer aan kan voldoen.  4.  

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  

 1.  

IOSU EVENTS is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg  van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst  

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen  of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1.  

IOSU EVENTS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  2.  

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  

 1.  

Grote inhoudelijke wijzigingen zal IOSU EVENTS zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 4.  

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te  zeggen.  

Overgang van rechten 

 1.  

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de  voorafgaande schriftelijke instemming van IOSU EVENTS.  

 1.  

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,  Burgerlijk Wetboek.  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1.  

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  

 1.  

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt  komt van wat IOSU EVENTS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1.  

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  2.  

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar IOSU EVENTS is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft. 

Opgesteld op 01 juni 2021.