Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING 

IOSU EVENTS respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers  met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met  onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen  zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen  uitoefenen.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de  Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert  het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende  link te klikken Www.dejacuzziking.nl. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang  u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

 1.  

Website (hierna ook “De website”): Www.dejacuzziking.nl 

 1.  

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): IOSU EVENTS,  gevestigd te Plantage Parklaan 4, 1018SP Amsterdam, kvk-nummer: 76253589. 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie  die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor  enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle  technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle  onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere  reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan,  met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke,  is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden  opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 – Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een  gedeelte van de website 

alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of  internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 

de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren  

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het  functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze  waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen  te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent  bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 

vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen  als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de  beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle  schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.  

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door IOSU EVENTS en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens  worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar  wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand  van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of  meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele  of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor  het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn  persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar  te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te  nemen via Info@dejacuzziking.nl.  

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw  handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.  Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van  de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de  autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een  uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder  de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de  verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de  gegevens. 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u  een mail naar het volgende adres: Info@dejacuzziking.nl. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het  verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke  levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde 

verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke  levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde  situaties.  

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet  is bepaald.  

Artikel 11 – Cookies  

 1.  

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van  uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.  Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze  website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik  van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  2.  

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.  – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie  over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en  informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie  onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.  

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van  informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie  en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.  – Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de  informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun  websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van  mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens  verwerkt.  

 1.  

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 

– Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies) 

– Facebook (tracking cookie) 

– Google Adwords (tracking cookie) 

 1.  

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur  worden geïnstalleerd.  

 1.  

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen  wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon tv-en-post/cookies#faq 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 13 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is  exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke  uitzondering van toepassing is.  

Artikel 14 – Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Keanu Hoeboer,  Info@dejacuzziking.nl. 

Artikel 15 – Toeschrijving 

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl). Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order. Cookie verklaring

COOKIEVERKLARING 

 1. Het gebruik van cookies 

Www.dejacuzziking.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze  website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon,  smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers  teruggestuurd worden. 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet  direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website  verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. 

 1. Toestemming voor het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde  cookiebanner.  

 1. Type cookies en hun doelstellingen 

Wij gebruiken de volgende type cookies: 

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de  bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.  – Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme  cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek,  wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze  cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden: 

het aantal unieke bezoekers 

hoe vaak gebruikers de site bezoeken 

welke pagina’s gebruikers bekijken 

hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken 

bij welke pagina bezoekers de site verlaten  

– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd.  Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie  aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor  statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals: 

welke pagina’s je hebt bekeken 

hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven 

bij welke pagina je de site hebt verlaten 

– Eigen tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere  website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk  

relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus  niet geplaatst.  

– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel  op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons  bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.  Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.  – Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s  je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen. 

– Site verbetering cookies/ optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te 

– Site verbetering cookies/ optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te  kijken welke pagina het beste wordt bezocht. 

 1. Je rechten met betrekking tot je gegevens 

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van  bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen  door ons een mail te sturen via Info@dejacuzziking.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je  adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een  kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. 

 1. Cookies blokkeren en verwijderen 

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser  zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies  niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser  verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website. 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze  cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com 

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed  werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.  Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties  zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald. 

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of  klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan. 

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835 

Safari op smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265 

Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac 

 1. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies 

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook  voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele  wijzigingen. 

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Www.dejacuzziking.nl  wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze  codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. 

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de  hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons  weten via Info@dejacuzziking.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze  plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd  hebben. 

 1. Slotopmerkingen 

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels  rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.  

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met Info@dejacuzziking.nl.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met Info@dejacuzziking.nl. Deze cookieverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl). 

01 juni 2021